configure: use proper CONFIG_ prefix for asprintf/vasprintf
[fio.git] / oslib / asprintf.c
2018-04-21 Jens Axboeconfigure: use proper CONFIG_ prefix for asprintf/vasprintf
2018-03-21 Jens AxboeMerge branch 'asprintf' of https://github.com/bvanassch...
2018-03-19 Bart Van AsscheAdd an asprintf() implementation