Fio 1.53
[fio.git] / os / windows / version.h
1 #define FIO_VERSION_MAJOR 1\r
2 #define FIO_VERSION_MINOR 53\r
3 #define FIO_VERSION_BUILD 0\r
4 #define FIO_VERSION_STRING "1.53"\r