79c10410a316b05a21ccd83241e529bfa91e24f3
[fio.git] / server.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <stdarg.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <limits.h>
6 #include <errno.h>
7 #include <fcntl.h>
8 #include <sys/poll.h>
9 #include <sys/types.h>
10 #include <sys/wait.h>
11 #include <sys/mman.h>
12 #include <netinet/in.h>
13 #include <arpa/inet.h>
14 #include <netdb.h>
15
16 #include "fio.h"
17 #include "server.h"
18 #include "crc/crc32.h"
19
20 int fio_net_port = 8765;
21
22 int exit_backend = 0;
23
24 static char *job_buf;
25 static unsigned int job_cur_len;
26 static unsigned int job_max_len;
27
28 static int server_fd;
29
30 int fio_send_data(int sk, const void *p, unsigned int len)
31 {
32         do {
33                 int ret = send(sk, p, len, 0);
34
35                 if (ret > 0) {
36                         len -= ret;
37                         if (!len)
38                                 break;
39                         p += ret;
40                         continue;
41                 } else if (!ret)
42                         break;
43                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR)
44                         continue;
45         } while (!exit_backend);
46
47         if (!len)
48                 return 0;
49
50         return 1;
51 }
52
53 int fio_recv_data(int sk, void *p, unsigned int len)
54 {
55         do {
56                 int ret = recv(sk, p, len, MSG_WAITALL);
57
58                 if (ret > 0) {
59                         len -= ret;
60                         if (!len)
61                                 break;
62                         p += ret;
63                         continue;
64                 } else if (!ret)
65                         break;
66                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR)
67                         continue;
68         } while (!exit_backend);
69
70         if (!len)
71                 return 0;
72
73         return -1;
74 }
75
76 static int verify_convert_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
77 {
78         uint32_t crc;
79
80         cmd->cmd_crc32 = le32_to_cpu(cmd->cmd_crc32);
81         cmd->pdu_crc32 = le32_to_cpu(cmd->pdu_crc32);
82
83         crc = crc32(cmd, sizeof(*cmd) - 2 * sizeof(uint32_t));
84         if (crc != cmd->cmd_crc32) {
85                 log_err("fio: server bad crc on command (got %x, wanted %x)\n",
86                                 cmd->cmd_crc32, crc);
87                 return 1;
88         }
89
90         cmd->version    = le16_to_cpu(cmd->version);
91         cmd->opcode     = le16_to_cpu(cmd->opcode);
92         cmd->flags      = le32_to_cpu(cmd->flags);
93         cmd->serial     = le64_to_cpu(cmd->serial);
94         cmd->pdu_len    = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
95
96         switch (cmd->version) {
97         case FIO_SERVER_VER1:
98                 break;
99         default:
100                 log_err("fio: bad server cmd version %d\n", cmd->version);
101                 return 1;
102         }
103
104         if (cmd->pdu_len > FIO_SERVER_MAX_PDU) {
105                 log_err("fio: command payload too large: %u\n", cmd->pdu_len);
106                 return 1;
107         }
108
109         return 0;
110 }
111
112 struct fio_net_cmd *fio_net_cmd_read(int sk)
113 {
114         struct fio_net_cmd cmd, *ret = NULL;
115         uint32_t crc;
116
117         if (fio_recv_data(sk, &cmd, sizeof(cmd)))
118                 return NULL;
119
120         /* We have a command, verify it and swap if need be */
121         if (verify_convert_cmd(&cmd))
122                 return NULL;
123
124         /* Command checks out, alloc real command and fill in */
125         ret = malloc(sizeof(cmd) + cmd.pdu_len);
126         memcpy(ret, &cmd, sizeof(cmd));
127
128         if (!ret->pdu_len)
129                 return ret;
130
131         /* There's payload, get it */
132         if (fio_recv_data(sk, (void *) ret + sizeof(*ret), ret->pdu_len)) {
133                 free(ret);
134                 return NULL;
135         }
136
137         /* Verify payload crc */
138         crc = crc32(ret->payload, ret->pdu_len);
139         if (crc != ret->pdu_crc32) {
140                 log_err("fio: server bad crc on payload (got %x, wanted %x)\n",
141                                 ret->pdu_crc32, crc);
142                 free(ret);
143                 return NULL;
144         }
145
146         return ret;
147 }
148
149 void fio_net_cmd_crc(struct fio_net_cmd *cmd)
150 {
151         uint32_t pdu_len;
152
153         cmd->cmd_crc32 = cpu_to_le32(crc32(cmd,
154                                         sizeof(*cmd) - 2 * sizeof(uint32_t)));
155
156         pdu_len = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
157         if (pdu_len)
158                 cmd->pdu_crc32 = cpu_to_le32(crc32(cmd->payload, pdu_len));
159 }
160
161 static int send_simple_command(int sk, uint16_t opcode, uint64_t serial)
162 {
163         struct fio_net_cmd cmd = {
164                 .version        = cpu_to_le16(FIO_SERVER_VER1),
165                 .opcode         = cpu_to_le16(opcode),
166                 .serial         = cpu_to_le16(serial),
167         };
168
169         fio_net_cmd_crc(&cmd);
170
171         return fio_send_data(sk, &cmd, sizeof(cmd));
172 }
173
174 /*
175  * Send an ack for this command
176  */
177 static int ack_command(int sk, struct fio_net_cmd *cmd)
178 {
179         return send_simple_command(sk, FIO_NET_CMD_ACK, cmd->serial);
180 }
181
182 #if 0
183 static int nak_command(int sk, struct fio_net_cmd *cmd)
184 {
185         return send_simple_command(sk, FIO_NET_CMD_NAK, cmd->serial);
186 }
187 #endif
188
189 static int handle_cur_job(struct fio_net_cmd *cmd, int done)
190 {
191         unsigned int left = job_max_len - job_cur_len;
192         int ret = 0;
193
194         if (left < cmd->pdu_len) {
195                 job_buf = realloc(job_buf, job_max_len + 2 * cmd->pdu_len);
196                 job_max_len += 2 * cmd->pdu_len;
197         }
198
199         memcpy(job_buf + job_cur_len, cmd->payload, cmd->pdu_len);
200         job_cur_len += cmd->pdu_len;
201
202         if (done) {
203                 parse_jobs_ini(job_buf, 1, 0);
204                 ret = exec_run();
205                 reset_fio_state();
206                 free(job_buf);
207                 job_buf = NULL;
208                 job_cur_len = job_max_len = 0;
209         }
210
211         return ret;
212 }
213
214 static int handle_command(struct fio_net_cmd *cmd)
215 {
216         int ret;
217
218         switch (cmd->opcode) {
219         case FIO_NET_CMD_QUIT:
220                 exit_backend = 1;
221                 return 1;
222         case FIO_NET_CMD_ACK:
223                 return 0;
224         case FIO_NET_CMD_NAK:
225                 return 1;
226         case FIO_NET_CMD_JOB:
227                 ret = handle_cur_job(cmd, 0);
228                 break;
229         case FIO_NET_CMD_JOB_END:
230                 ret = handle_cur_job(cmd, 1);
231                 break;
232         default:
233                 log_err("fio: unknown opcode: %d\n", cmd->opcode);
234                 ret = 1;
235         }
236
237         return ret;
238 }
239
240 static int handle_connection(int sk)
241 {
242         struct fio_net_cmd *cmd = NULL;
243         int ret = 0;
244
245         /* read forever */
246         while (!exit_backend) {
247                 cmd = fio_net_cmd_read(sk);
248                 if (!cmd) {
249                         ret = 1;
250                         break;
251                 }
252
253                 ret = ack_command(sk, cmd);
254                 if (ret)
255                         break;
256
257                 ret = handle_command(cmd);
258                 if (ret)
259                         break;
260
261                 free(cmd);
262         }
263
264         if (cmd)
265                 free(cmd);
266
267         return ret;
268 }
269
270 static int accept_loop(int listen_sk)
271 {
272         struct sockaddr addr;
273         unsigned int len = sizeof(addr);
274         struct pollfd pfd;
275         int ret, sk, flags, exitval = 0;
276
277         flags = fcntl(listen_sk, F_GETFL);
278         flags |= O_NONBLOCK;
279         fcntl(listen_sk, F_SETFL, flags);
280 again:
281         pfd.fd = listen_sk;
282         pfd.events = POLLIN;
283         do {
284                 ret = poll(&pfd, 1, 100);
285                 if (ret < 0) {
286                         if (errno == EINTR)
287                                 break;
288                         perror("poll");
289                         goto out;
290                 } else if (!ret)
291                         continue;
292
293                 if (pfd.revents & POLLIN)
294                         break;
295         } while (!exit_backend);
296
297         if (exit_backend)
298                 goto out;
299
300         sk = accept(listen_sk, &addr, &len);
301         if (sk < 0) {
302                 log_err("fio: accept: %s\n", strerror(errno));
303                 return -1;
304         }
305
306         server_fd = sk;
307
308         exitval = handle_connection(sk);
309
310         server_fd = -1;
311         close(sk);
312
313         if (!exit_backend)
314                 goto again;
315
316 out:
317         return exitval;
318 }
319
320 int fio_server(void)
321 {
322         struct sockaddr_in saddr_in;
323         struct sockaddr addr;
324         unsigned int len;
325         int sk, opt, ret;
326
327         sk = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
328         if (sk < 0) {
329                 log_err("fio: socket: %s\n", strerror(errno));
330                 return -1;
331         }
332
333         opt = 1;
334         if (setsockopt(sk, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt)) < 0) {
335                 log_err("fio: setsockopt: %s\n", strerror(errno));
336                 return -1;
337         }
338 #ifdef SO_REUSEPORT
339         if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt)) < 0) {
340                 log_err("fio: setsockopt: %s\n", strerror(errno));
341                 return 1;
342         }
343 #endif
344
345         saddr_in.sin_family = AF_INET;
346         saddr_in.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
347         saddr_in.sin_port = htons(fio_net_port);
348
349         if (bind(sk, (struct sockaddr *) &saddr_in, sizeof(saddr_in)) < 0) {
350                 log_err("fio: bind: %s\n", strerror(errno));
351                 return -1;
352         }
353
354         if (listen(sk, 1) < 0) {
355                 log_err("fio: listen: %s\n", strerror(errno));
356                 return -1;
357         }
358
359         len = sizeof(addr);
360         if (getsockname(sk, &addr, &len) < 0) {
361                 log_err("fio: getsockname: %s\n", strerror(errno));
362                 return -1;
363         }
364
365         ret = accept_loop(sk);
366         close(sk);
367         return ret;
368 }
369
370 int fio_server_text_output(const char *buf, unsigned int len)
371 {
372         struct fio_net_cmd *cmd;
373         int size = sizeof(*cmd) + len;
374
375         cmd = malloc(size);
376         fio_init_net_cmd(cmd, FIO_NET_CMD_TEXT, buf, len);
377         fio_net_cmd_crc(cmd);
378
379         fio_send_data(server_fd, cmd, size);
380         free(cmd);
381         return size;
382 }
383
384 int fio_server_log(const char *format, ...)
385 {
386         char buffer[1024];
387         va_list args;
388         size_t len;
389
390         va_start(args, format);
391         len = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), format, args);
392         va_end(args);
393
394         return fio_server_text_output(buffer, len);
395 }