splice: update to new vmsplice-to-user interface
[fio.git] / fifo.h
2007-05-16 Jens Axboefifo updates
2007-05-16 Jens AxboeFix fifo leak
2007-05-16 Jens Axboeblktrace support: speedup reading of data