Fio 2.0.8
[fio.git] / FIO-VERSION-GEN
2012-05-29 Jens AxboeFio 2.0.8 fio-2.0.8
2012-04-13 Jens AxboeFix for non-git versions
2012-04-11 Jens AxboeMake fio include the git version in the version output