Fio 2.0.15
[fio.git] / FIO-VERSION-GEN
2013-04-08 Jens AxboeFio 2.0.15 fio-2.0.15
2013-02-26 Jens AxboeFIO-VERSION-GEN: use `foo` instead of $(foo)
2013-02-21 Jens AxboeFio 2.0.14 fio-2.0.14
2013-01-09 Jens AxboeFio 2.0.13 fio-2.0.13
2012-12-20 Jens AxboeFio 2.0.12.2 fio-2.0.12.2
2012-12-18 Jens AxboeFio 2.0.12.1 fio-2.0.12.1
2012-12-18 Jens AxboeFio 2.0.12 fio-2.0.12
2012-11-15 Jens AxboeFio 2.0.11 fio-2.0.11
2012-10-10 Jens AxboeFio 2.0.10 fio-2.0.10
2012-08-22 Jens AxboeFio 2.0.9 fio-2.0.9
2012-06-06 Jens AxboeEnsure that non-git basic installs return sane version...
2012-05-29 Jens AxboeFio 2.0.8 fio-2.0.8
2012-04-13 Jens AxboeFix for non-git versions
2012-04-11 Jens AxboeMake fio include the git version in the version output