Fio 3.5
[fio.git] / FIO-VERSION-GEN
2018-02-20 Jens AxboeFio 3.5 fio-3.5
2018-01-12 Jens AxboeMerge branch 'fio-issue-450' of https://github.com...
2017-12-27 Jens AxboeMerge branch 'barak/mmap_verify_only' of https://github...
2017-12-19 Jens AxboeFio 3.3 fio-3.3
2017-11-03 Jens AxboeFio 3.2 fio-3.2
2017-10-11 Jens AxboeMerge branch 'ci_and_configure' of https://github.com...
2017-10-03 Jens AxboeMerge branch 'master' of https://github.com/dyniusz/fio
2017-09-28 Jens AxboeFio 3.1 fio-3.1
2017-08-31 Jens AxboeMerge branch 'verify_warn' of https://github.com/sitsof...
2017-08-16 Jens AxboeFio 3.0 fio-3.0
2017-07-07 Jens AxboeFio 2.99 fio-2.99
2017-06-15 Jens AxboeFio 2.21 fio-2.21
2017-05-22 Jens AxboeMerge branch 'bugfix' of https://github.com/YukiKita/fio
2017-05-19 Jens AxboeFio 2.20 fio-2.20
2017-05-03 Jens AxboeMerge branch 'wip-remove-disconnect' of https://github...
2017-04-04 Jens AxboeFio 2.19 fio-2.19
2017-02-23 Jens AxboeFio 2.18 fio-2.18
2017-01-17 Jens AxboeFio 2.17 fio-2.17
2016-12-20 Jens AxboeFio 2.16 fio-2.16
2016-12-13 Vincent FuMerge git://git.kernel.dk/fio into steady-state
2016-10-25 Jens AxboeFio 2.15 fio-2.15
2016-09-16 Jens AxboeFio 2.14 fio-2.14
2016-09-15 Jens AxboeMerge branch 'master' of https://github.com/jan--f/fio
2016-09-02 Jens AxboeMerge branch 'histogram-client-server' of https://githu...
2016-08-29 Jens AxboeFIO-VERSION-GEN: fix dirty repo tracking
2016-08-02 Jens AxboeMerge branch 'wip-traceinfo' of https://github.com...
2016-07-22 Jens AxboeFio 2.13 fio-2.13
2016-06-13 Jens AxboeFio 2.12 fio-2.12
2016-05-25 Jens AxboeFio 2.11 fio-2.11
2016-05-21 Jens AxboeFio 2.10 fio-2.10
2016-05-20 Jens AxboeMerge branch 'master' of https://github.com/davidzengxh...
2016-05-06 Jens AxboeMerge branch 'libpmemblk' of https://github.com/bgbhpe/fio
2016-04-28 Jens AxboeFio 2.9 fio-2.9
2016-03-15 Jens AxboeFio 2.8 fio-2.8
2016-03-09 Jens AxboeFio 2.7 fio-2.7
2016-01-27 Jens AxboeFio 2.6 fio-2.6
2016-01-21 Jens AxboeFio 2.5 fio-2.5
2016-01-21 Jens AxboeFio 2.4 fio-2.4
2015-12-23 Jens AxboeFio 2.3 fio-2.3
2015-12-15 Jens AxboeMerge branch 'server'
2015-12-14 Jens AxboeFio 2.2.13 fio-2.2.13
2015-11-25 Jens AxboeFio 2.2.12 fio-2.2.12
2015-11-05 Jens AxboeFio 2.2.11 fio-2.2.11
2015-09-11 Jens AxboeFio 2.2.10 fio-2.2.10
2015-06-25 Jens AxboeFio 2.2.9 fio-2.2.9
2015-05-08 Jens AxboeMerge branch 'master' of ssh://git.kernel.dk/data/git/fio
2015-05-08 Jens AxboeFio 2.2.8 fio-2.2.8
2015-04-15 Jens AxboeFio 2.2.7 fio-2.2.7
2015-02-27 Jens AxboeFio 2.2.6 fio-2.2.6
2015-01-21 Jens AxboeMerge branch 'master' of ssh://git.kernel.dk/data/git/fio
2015-01-21 Jens AxboeFio 2.2.5 fio-2.2.5
2015-01-04 Jens AxboeFio 2.2.4 fio-2.2.4
2014-12-23 Jens AxboeFio 2.2.3 fio-2.2.3
2014-12-22 Jens AxboeFio 2.2.2 fio-2.2.2
2014-12-19 Jens AxboeFio 2.2.1 fio-2.2.1
2014-12-17 Jens AxboeFio 2.2.0 fio-2.2.0
2014-11-11 Jens AxboeMerge branch 'verify-trigger'
2014-11-11 Jens AxboeFio 2.1.14 fio-2.1.14
2014-10-03 Jens AxboeMerge branch 'expression-parser'
2014-10-03 Jens AxboeFio 2.1.13 fio-2.1.13
2014-09-12 Jens AxboeFio 2.1.12 fio-2.1.12
2014-07-16 Jens AxboeFio 2.1.11 fio-2.1.11
2014-06-10 Jens AxboeFio 2.1.10 fio-2.1.10
2014-05-19 Jens AxboeMerge branch 'master' of git://github.com/cvubrugier/fio
2014-05-19 Jens AxboeMerge branch 'master' of git://github.com/rootfs/fio
2014-05-12 Jens AxboeFio 2.1.9 fio-2.1.9
2014-04-10 Jens AxboeFio 2.1.8 fio-2.1.8
2014-03-31 Jens AxboeFio 2.1.7 fio-2.1.7
2014-03-06 Jens AxboeFio 2.1.6.1 fio-2.1.6.1
2014-03-03 Jens AxboeFio 2.1.6 fio-2.1.6
2014-02-11 Jens AxboeFio 2.1.5 fio-2.1.5
2013-11-16 Jens AxboeFio 2.1.4 fio-2.1.4
2013-09-24 Jens AxboeFio 2.1.3 fio-2.1.3
2013-08-06 Jens AxboeFio 2.1.2 fio-2.1.2
2013-06-05 Jens AxboeFio 2.1.1 fio-2.1.1
2013-05-15 Jens AxboeFio 2.1 fio-2.1
2013-04-09 Jens AxboeMerge branch 'master' into gfio
2013-04-08 Jens AxboeMerge branch 'next'
2013-04-08 Jens AxboeFio 2.0.15 fio-2.0.15
2013-03-04 Jens AxboeMerge branch 'master' into gfio
2013-02-26 Jens AxboeFIO-VERSION-GEN: use `foo` instead of $(foo)
2013-02-21 Jens AxboeMerge branch 'master' into gfio
2013-02-21 Jens AxboeFio 2.0.14 fio-2.0.14
2013-01-09 Jens AxboeMerge branch 'master' into gfio
2013-01-09 Jens AxboeFio 2.0.13 fio-2.0.13
2012-12-20 Jens AxboeFio 2.0.12.2 fio-2.0.12.2
2012-12-18 Jens AxboeFio 2.0.12.1 fio-2.0.12.1
2012-12-18 Jens AxboeFio 2.0.12 fio-2.0.12
2012-12-03 Jens AxboeMerge branch 'master' into gfio
2012-11-15 Jens AxboeFio 2.0.11 fio-2.0.11
2012-10-11 Jens AxboeMerge branch 'master' into gfio
2012-10-10 Jens AxboeFio 2.0.10 fio-2.0.10
2012-09-24 Jens AxboeMerge branch 'master' into gfio
2012-08-22 Jens AxboeFio 2.0.9 fio-2.0.9
2012-08-01 Jens AxboeMerge branch 'master' into gfio
2012-06-06 Jens AxboeEnsure that non-git basic installs return sane version...
2012-05-29 Jens AxboeFio 2.0.8 fio-2.0.8
2012-04-13 Jens AxboeFix for non-git versions
2012-04-13 Jens AxboeFix for non-git versions
2012-04-11 Jens AxboeMake fio include the git version in the version output
next