Fio 1.17.2
[fio.git] / memory.c
index 46eb852a63ed69d59d71972d777009eddbe11a19..5678350f79b2527e50f7f58bd0542fdab9e8e993 100644 (file)
--- a/memory.c
+++ b/memory.c
@@ -126,7 +126,12 @@ static int alloc_mem_mmap(struct thread_data *td)
 
 static int alloc_mem_malloc(struct thread_data *td)
 {
-       td->orig_buffer = malloc(td->orig_buffer_size);
+       unsigned int bsize = td->orig_buffer_size;
+
+       if (td->o.odirect)
+               bsize += page_mask;
+               
+       td->orig_buffer = malloc(bsize);
        if (td->orig_buffer)
                return 0;
 
@@ -140,6 +145,9 @@ int allocate_io_mem(struct thread_data *td)
 {
        int ret = 0;
 
+       if (td->io_ops->flags & FIO_NOIO)
+               return 0;
+
        if (td->o.mem_type == MEM_MALLOC)
                ret = alloc_mem_malloc(td);
        else if (td->o.mem_type == MEM_SHM || td->o.mem_type == MEM_SHMHUGE)