Fully parallellize io_u verification
[fio.git] / gettime.c
index c691113e9ad85365999d942aff8d99415101be31..533ec97b50b6e9c1baf84e82a012090a06214be2 100644 (file)
--- a/gettime.c
+++ b/gettime.c
@@ -101,36 +101,30 @@ static void fio_init gtod_init(void)
 
 #endif /* FIO_DEBUG_TIME */
 
+#ifdef FIO_DEBUG_TIME
 void fio_gettime(struct timeval *tp, void *caller)
+#else
+void fio_gettime(struct timeval *tp, void fio_unused *caller)
+#endif
 {
 #ifdef FIO_DEBUG_TIME
        if (!caller)
                caller = __builtin_return_address(0);
 
        gtod_log_caller(caller);
-#else
-       caller = NULL;
 #endif
-repeat:
-       if (!clock_gettime_works)
+       if (!clock_gettime_works) {
+gtod:
                gettimeofday(tp, NULL);
-       else {
+       else {
                struct timespec ts;
 
                if (clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts) < 0) {
                        clock_gettime_works = 0;
-                       goto repeat;
+                       goto gtod;
                }
 
                tp->tv_sec = ts.tv_sec;
                tp->tv_usec = ts.tv_nsec / 1000;
        }
 }
-
-static void fio_init check_clock(void)
-{
-       struct timespec ts;
-
-       if (clock_getres(CLOCK_MONOTONIC, &ts) < 0)
-               clock_gettime_works = 0;
-}