7202f10fcbbd542e9d9bdc05319c20c8a24041a1
[fio.git] / server.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <stdarg.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <limits.h>
6 #include <errno.h>
7 #include <fcntl.h>
8 #include <sys/poll.h>
9 #include <sys/types.h>
10 #include <sys/wait.h>
11 #include <sys/mman.h>
12 #include <netinet/in.h>
13 #include <arpa/inet.h>
14 #include <netdb.h>
15 #include <syslog.h>
16
17 #include "fio.h"
18 #include "server.h"
19 #include "crc/crc16.h"
20
21 int fio_net_port = 8765;
22
23 int exit_backend = 0;
24
25 static int server_fd = -1;
26
27 int fio_send_data(int sk, const void *p, unsigned int len)
28 {
29         assert(len <= sizeof(struct fio_net_cmd) + FIO_SERVER_MAX_PDU);
30
31         do {
32                 int ret = send(sk, p, len, 0);
33
34                 if (ret > 0) {
35                         len -= ret;
36                         if (!len)
37                                 break;
38                         p += ret;
39                         continue;
40                 } else if (!ret)
41                         break;
42                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR)
43                         continue;
44         } while (!exit_backend);
45
46         if (!len)
47                 return 0;
48
49         return 1;
50 }
51
52 int fio_recv_data(int sk, void *p, unsigned int len)
53 {
54         do {
55                 int ret = recv(sk, p, len, MSG_WAITALL);
56
57                 if (ret > 0) {
58                         len -= ret;
59                         if (!len)
60                                 break;
61                         p += ret;
62                         continue;
63                 } else if (!ret)
64                         break;
65                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR)
66                         continue;
67         } while (!exit_backend);
68
69         if (!len)
70                 return 0;
71
72         return -1;
73 }
74
75 static int verify_convert_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
76 {
77         uint16_t crc;
78
79         cmd->cmd_crc16 = le16_to_cpu(cmd->cmd_crc16);
80         cmd->pdu_crc16 = le16_to_cpu(cmd->pdu_crc16);
81
82         crc = crc16(cmd, FIO_NET_CMD_CRC_SZ);
83         if (crc != cmd->cmd_crc16) {
84                 log_err("fio: server bad crc on command (got %x, wanted %x)\n",
85                                 cmd->cmd_crc16, crc);
86                 return 1;
87         }
88
89         cmd->version    = le16_to_cpu(cmd->version);
90         cmd->opcode     = le16_to_cpu(cmd->opcode);
91         cmd->flags      = le32_to_cpu(cmd->flags);
92         cmd->serial     = le64_to_cpu(cmd->serial);
93         cmd->pdu_len    = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
94
95         switch (cmd->version) {
96         case FIO_SERVER_VER1:
97                 break;
98         default:
99                 log_err("fio: bad server cmd version %d\n", cmd->version);
100                 return 1;
101         }
102
103         if (cmd->pdu_len > FIO_SERVER_MAX_PDU) {
104                 log_err("fio: command payload too large: %u\n", cmd->pdu_len);
105                 return 1;
106         }
107
108         return 0;
109 }
110
111 /*
112  * Read (and defragment, if necessary) incoming commands
113  */
114 struct fio_net_cmd *fio_net_recv_cmd(int sk)
115 {
116         struct fio_net_cmd cmd, *cmdret = NULL;
117         size_t cmd_size = 0, pdu_offset = 0;
118         uint16_t crc;
119         int ret, first = 1;
120         void *pdu = NULL;
121
122         do {
123                 ret = fio_recv_data(sk, &cmd, sizeof(cmd));
124                 if (ret)
125                         break;
126
127                 /* We have a command, verify it and swap if need be */
128                 ret = verify_convert_cmd(&cmd);
129                 if (ret)
130                         break;
131
132                 if (first)
133                         cmd_size = sizeof(cmd) + cmd.pdu_len;
134                 else
135                         cmd_size += cmd.pdu_len;
136
137                 cmdret = realloc(cmdret, cmd_size);
138
139                 if (first)
140                         memcpy(cmdret, &cmd, sizeof(cmd));
141                 else
142                         assert(cmdret->opcode == cmd.opcode);
143
144                 if (!cmd.pdu_len)
145                         break;
146
147                 /* There's payload, get it */
148                 pdu = (void *) cmdret->payload + pdu_offset;
149                 ret = fio_recv_data(sk, pdu, cmd.pdu_len);
150                 if (ret)
151                         break;
152
153                 /* Verify payload crc */
154                 crc = crc16(pdu, cmd.pdu_len);
155                 if (crc != cmd.pdu_crc16) {
156                         log_err("fio: server bad crc on payload ");
157                         log_err("(got %x, wanted %x)\n", cmd.pdu_crc16, crc);
158                         ret = 1;
159                         break;
160                 }
161
162                 pdu_offset += cmd.pdu_len;
163                 if (!first)
164                         cmdret->pdu_len += cmd.pdu_len;
165                 first = 0;
166         } while (cmd.flags & FIO_NET_CMD_F_MORE);
167
168         if (ret) {
169                 free(cmdret);
170                 cmdret = NULL;
171         }
172
173         if (cmdret)
174                 cmdret->flags &= ~FIO_NET_CMD_F_MORE;
175
176         return cmdret;
177 }
178
179 void fio_net_cmd_crc(struct fio_net_cmd *cmd)
180 {
181         uint32_t pdu_len;
182
183         cmd->cmd_crc16 = __cpu_to_le16(crc16(cmd, FIO_NET_CMD_CRC_SZ));
184
185         pdu_len = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
186         if (pdu_len)
187                 cmd->pdu_crc16 = __cpu_to_le16(crc16(cmd->payload, pdu_len));
188 }
189
190 int fio_net_send_cmd(int fd, uint16_t opcode, const void *buf, off_t size)
191 {
192         struct fio_net_cmd *cmd;
193         size_t this_len;
194         int ret;
195
196         do {
197                 this_len = size;
198                 if (this_len > FIO_SERVER_MAX_PDU)
199                         this_len = FIO_SERVER_MAX_PDU;
200
201                 cmd = malloc(sizeof(*cmd) + this_len);
202
203                 fio_init_net_cmd(cmd, opcode, buf, this_len);
204
205                 if (this_len < size)
206                         cmd->flags = __cpu_to_le32(FIO_NET_CMD_F_MORE);
207
208                 fio_net_cmd_crc(cmd);
209
210                 ret = fio_send_data(fd, cmd, sizeof(*cmd) + this_len);
211                 free(cmd);
212                 size -= this_len;
213                 buf += this_len;
214         } while (!ret && size);
215
216         return ret;
217 }
218
219 static int send_simple_command(int sk, uint16_t opcode, uint64_t serial)
220 {
221         struct fio_net_cmd cmd = {
222                 .version        = __cpu_to_le16(FIO_SERVER_VER1),
223                 .opcode         = cpu_to_le16(opcode),
224                 .serial         = cpu_to_le64(serial),
225         };
226
227         fio_net_cmd_crc(&cmd);
228
229         return fio_send_data(sk, &cmd, sizeof(cmd));
230 }
231
232 /*
233  * Send an ack for this command
234  */
235 static int ack_command(int sk, struct fio_net_cmd *cmd)
236 {
237 #if 0
238         return send_simple_command(sk, FIO_NET_CMD_ACK, cmd->serial);
239 #else
240         return 0;
241 #endif
242 }
243
244 #if 0
245 static int nak_command(int sk, struct fio_net_cmd *cmd)
246 {
247         return send_simple_command(sk, FIO_NET_CMD_NAK, cmd->serial);
248 }
249 #endif
250
251 static int send_quit_command(void)
252 {
253         dprint(FD_NET, "server: sending quit\n");
254         return send_simple_command(server_fd, FIO_NET_CMD_QUIT, 0);
255 }
256
257 static int handle_cur_job(struct fio_net_cmd *cmd)
258 {
259         void *buf = cmd->payload;
260         int ret;
261
262         parse_jobs_ini(buf, 1, 0);
263         ret = exec_run();
264         send_quit_command();
265         reset_fio_state();
266         return ret;
267 }
268
269 static int handle_command(struct fio_net_cmd *cmd)
270 {
271         int ret;
272
273         dprint(FD_NET, "server: got opcode %d\n", cmd->opcode);
274
275         switch (cmd->opcode) {
276         case FIO_NET_CMD_QUIT:
277                 return 1;
278         case FIO_NET_CMD_EXIT:
279                 exit_backend = 1;
280                 return 1;
281         case FIO_NET_CMD_ACK:
282                 return 0;
283         case FIO_NET_CMD_NAK:
284                 return 1;
285         case FIO_NET_CMD_JOB:
286                 ret = handle_cur_job(cmd);
287                 break;
288         default:
289                 log_err("fio: unknown opcode: %d\n", cmd->opcode);
290                 ret = 1;
291         }
292
293         return ret;
294 }
295
296 static int handle_connection(int sk)
297 {
298         struct fio_net_cmd *cmd = NULL;
299         int ret = 0;
300
301         /* read forever */
302         while (!exit_backend) {
303                 cmd = fio_net_recv_cmd(sk);
304                 if (!cmd) {
305                         ret = 1;
306                         break;
307                 }
308
309                 ret = ack_command(sk, cmd);
310                 if (ret)
311                         break;
312
313                 ret = handle_command(cmd);
314                 if (ret)
315                         break;
316
317                 free(cmd);
318                 cmd = NULL;
319         }
320
321         if (cmd)
322                 free(cmd);
323
324         return ret;
325 }
326
327 static int accept_loop(int listen_sk)
328 {
329         struct sockaddr addr;
330         unsigned int len = sizeof(addr);
331         struct pollfd pfd;
332         int ret, sk, flags, exitval = 0;
333
334         flags = fcntl(listen_sk, F_GETFL);
335         flags |= O_NONBLOCK;
336         fcntl(listen_sk, F_SETFL, flags);
337 again:
338         pfd.fd = listen_sk;
339         pfd.events = POLLIN;
340         do {
341                 ret = poll(&pfd, 1, 100);
342                 if (ret < 0) {
343                         if (errno == EINTR)
344                                 break;
345                         log_err("fio: poll: %s\n", strerror(errno));
346                         goto out;
347                 } else if (!ret)
348                         continue;
349
350                 if (pfd.revents & POLLIN)
351                         break;
352         } while (!exit_backend);
353
354         if (exit_backend)
355                 goto out;
356
357         sk = accept(listen_sk, &addr, &len);
358         if (sk < 0) {
359                 log_err("fio: accept: %s\n", strerror(errno));
360                 return -1;
361         }
362
363         dprint(FD_NET, "server got a connection\n");
364
365         server_fd = sk;
366
367         exitval = handle_connection(sk);
368
369         server_fd = -1;
370         close(sk);
371
372         if (!exit_backend)
373                 goto again;
374
375 out:
376         return exitval;
377 }
378
379 static int fio_server(void)
380 {
381         struct sockaddr_in saddr_in;
382         struct sockaddr addr;
383         unsigned int len;
384         int sk, opt, ret;
385
386         dprint(FD_NET, "starting server\n");
387
388         sk = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
389         if (sk < 0) {
390                 log_err("fio: socket: %s\n", strerror(errno));
391                 return -1;
392         }
393
394         opt = 1;
395         if (setsockopt(sk, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt)) < 0) {
396                 log_err("fio: setsockopt: %s\n", strerror(errno));
397                 return -1;
398         }
399 #ifdef SO_REUSEPORT
400         if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt)) < 0) {
401                 log_err("fio: setsockopt: %s\n", strerror(errno));
402                 return 1;
403         }
404 #endif
405
406         saddr_in.sin_family = AF_INET;
407         saddr_in.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
408         saddr_in.sin_port = htons(fio_net_port);
409
410         if (bind(sk, (struct sockaddr *) &saddr_in, sizeof(saddr_in)) < 0) {
411                 log_err("fio: bind: %s\n", strerror(errno));
412                 return -1;
413         }
414
415         if (listen(sk, 1) < 0) {
416                 log_err("fio: listen: %s\n", strerror(errno));
417                 return -1;
418         }
419
420         len = sizeof(addr);
421         if (getsockname(sk, &addr, &len) < 0) {
422                 log_err("fio: getsockname: %s\n", strerror(errno));
423                 return -1;
424         }
425
426         ret = accept_loop(sk);
427         close(sk);
428         return ret;
429 }
430
431 int fio_server_text_output(const char *buf, unsigned int len)
432 {
433         if (server_fd != -1)
434                 return fio_net_send_cmd(server_fd, FIO_NET_CMD_TEXT, buf, len);
435
436         return 0;
437 }
438
439 static void convert_io_stat(struct io_stat *dst, struct io_stat *src)
440 {
441         dst->max_val    = cpu_to_le64(src->max_val);
442         dst->min_val    = cpu_to_le64(src->min_val);
443         dst->samples    = cpu_to_le64(src->samples);
444         /* FIXME */
445         dst->mean       = __cpu_to_le64(src->mean);
446         dst->S          = __cpu_to_le64(src->S);
447 }
448
449 static void convert_gs(struct group_run_stats *dst, struct group_run_stats *src)
450 {
451         int i;
452
453         for (i = 0; i < 2; i++) {
454                 dst->max_run[i]         = cpu_to_le64(src->max_run[i]);
455                 dst->min_run[i]         = cpu_to_le64(src->min_run[i]);
456                 dst->max_bw[i]          = cpu_to_le64(src->max_bw[i]);
457                 dst->min_bw[i]          = cpu_to_le64(src->min_bw[i]);
458                 dst->io_kb[i]           = cpu_to_le64(src->io_kb[i]);
459                 dst->agg[i]             = cpu_to_le64(src->agg[i]);
460         }
461
462         dst->kb_base    = cpu_to_le32(src->kb_base);
463         dst->groupid    = cpu_to_le32(src->groupid);
464 }
465
466 /*
467  * Send a CMD_TS, which packs struct thread_stat and group_run_stats
468  * into a single payload.
469  */
470 void fio_server_send_ts(struct thread_stat *ts, struct group_run_stats *rs)
471 {
472         struct cmd_ts_pdu p;
473         int i, j;
474
475         strcpy(p.ts.name, ts->name);
476         strcpy(p.ts.verror, ts->verror);
477         strcpy(p.ts.description, ts->description);
478
479         p.ts.error      = cpu_to_le32(ts->error);
480         p.ts.groupid    = cpu_to_le32(ts->groupid);
481         p.ts.pid        = cpu_to_le32(ts->pid);
482         p.ts.members    = cpu_to_le32(ts->members);
483
484         for (i = 0; i < 2; i++) {
485                 convert_io_stat(&p.ts.clat_stat[i], &ts->clat_stat[i]);
486                 convert_io_stat(&p.ts.slat_stat[i], &ts->slat_stat[i]);
487                 convert_io_stat(&p.ts.lat_stat[i], &ts->lat_stat[i]);
488                 convert_io_stat(&p.ts.bw_stat[i], &ts->bw_stat[i]);
489         }
490
491         p.ts.usr_time           = cpu_to_le64(ts->usr_time);
492         p.ts.sys_time           = cpu_to_le64(ts->sys_time);
493         p.ts.ctx                = cpu_to_le64(ts->ctx);
494         p.ts.minf               = cpu_to_le64(ts->minf);
495         p.ts.majf               = cpu_to_le64(ts->majf);
496         p.ts.clat_percentiles   = cpu_to_le64(ts->clat_percentiles);
497         p.ts.percentile_list    = NULL;
498
499         for (i = 0; i < FIO_IO_U_MAP_NR; i++) {
500                 p.ts.io_u_map[i]        = cpu_to_le32(ts->io_u_map[i]);
501                 p.ts.io_u_submit[i]     = cpu_to_le32(ts->io_u_submit[i]);
502                 p.ts.io_u_complete[i]   = cpu_to_le32(ts->io_u_complete[i]);
503         }
504
505         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_U_NR; i++) {
506                 p.ts.io_u_lat_u[i]      = cpu_to_le32(ts->io_u_lat_u[i]);
507                 p.ts.io_u_lat_m[i]      = cpu_to_le32(ts->io_u_lat_m[i]);
508         }
509
510         for (i = 0; i < 2; i++)
511                 for (j = 0; j < FIO_IO_U_PLAT_NR; j++)
512                         p.ts.io_u_plat[i][j] = cpu_to_le32(ts->io_u_plat[i][j]);
513
514         for (i = 0; i < 3; i++) {
515                 p.ts.total_io_u[i]      = cpu_to_le64(ts->total_io_u[i]);
516                 p.ts.short_io_u[i]      = cpu_to_le64(ts->total_io_u[i]);
517         }
518
519         p.ts.total_submit               = cpu_to_le64(ts->total_submit);
520         p.ts.total_complete     = cpu_to_le64(ts->total_complete);
521
522         for (i = 0; i < 2; i++) {
523                 p.ts.io_bytes[i]        = cpu_to_le64(ts->io_bytes[i]);
524                 p.ts.runtime[i]         = cpu_to_le64(ts->runtime[i]);
525         }
526
527         p.ts.total_run_time     = cpu_to_le64(ts->total_run_time);
528         p.ts.continue_on_error  = cpu_to_le16(ts->continue_on_error);
529         p.ts.total_err_count    = cpu_to_le64(ts->total_err_count);
530         p.ts.first_error        = cpu_to_le32(ts->first_error);
531         p.ts.kb_base            = cpu_to_le32(ts->kb_base);
532
533         convert_gs(&p.rs, rs);
534
535         fio_net_send_cmd(server_fd, FIO_NET_CMD_TS, &p, sizeof(p));
536 }
537
538 void fio_server_send_gs(struct group_run_stats *rs)
539 {
540         struct group_run_stats gs;
541
542         convert_gs(&gs, rs);
543         fio_net_send_cmd(server_fd, FIO_NET_CMD_GS, &gs, sizeof(gs));
544 }
545
546 int fio_server_log(const char *format, ...)
547 {
548         char buffer[1024];
549         va_list args;
550         size_t len;
551
552         va_start(args, format);
553         len = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), format, args);
554         va_end(args);
555
556         return fio_server_text_output(buffer, len);
557 }
558
559 int fio_start_server(int daemonize)
560 {
561         pid_t pid;
562
563         if (!daemonize)
564                 return fio_server();
565
566         openlog("fio", LOG_NDELAY|LOG_NOWAIT|LOG_PID, LOG_USER);
567         pid = fork();
568         if (pid < 0) {
569                 syslog(LOG_ERR, "failed server fork");
570                 return 1;
571         } else if (pid)
572                 exit(0);
573
574         setsid();
575         close(STDIN_FILENO);
576         close(STDOUT_FILENO);
577         close(STDERR_FILENO);
578         f_out = NULL;
579         f_err = NULL;
580         log_syslog = 1;
581         return fio_server();
582 }