Fio 1.99.1
[fio.git] / os / windows / version.h
1 #define FIO_VERSION_MAJOR 1\r
2 #define FIO_VERSION_MINOR 99\r
3 #define FIO_VERSION_BUILD 1\r
4 #define FIO_VERSION_STRING "1.99.1"\r